Motel Grádo

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
- 5%
při přímé rezervaci a úhradě předem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Motel Grádo s.r.o.
se sídlem Mezi Lány 504/15, Praha 5, PSČ 158 00
IČO: 04230515
DIČ: CZ04230515
spisová značka C 244504 vedená u Městského soudu v Praze

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné podmínky společnosti Motel Grádo s.r.o., se sídlem Mezi Lány 504/15, Praha 5, PSČ 158 00, identifikační číslo 04230515 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím užití webových stránek prodávajícího motelgrado.eu za účelem on-line rezervace pobytu v Motelu Grádo na adrese Mezi Lány 504/15, Praha 5 (dále jen „Motel“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese motelgrado.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "Webové stránky").

2. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ

2.1 Objednat pobyt v Motelu lze telefonicky, písemně (poštou, faxem, e-mailem) nebo vyplněním a odesláním formuláře na Webových stránkách.

2.2 Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany Prodávajícího. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě úhrady zálohy. V případě nečerpání služeb bude Prodávajícím účtován poplatek dle stornovacích podmínek.

2.3 On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

3. ZÁVAZNÁ REZERVACE

3.1 Závaznou rezervací se rozumí závazek Prodávajícího rezervovat pro Klienta dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit Prodávajícímu stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší nebo ji využije jen zčásti.

3.2 Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 100 % celkové ceny.

3.3 Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
- při zrušení rezervace více než 48 hodin předem: 0% (zdarma)
- v období přede dnem nástupu a v den nástupu: cena první noci
- ode dne následujícího po dni nástupu: 100 % zálohy
Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení Klienta o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu pobytu může klient uhradit v recepci Motelu při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou (Visa, Mastercard).

4.2 Cenu pobytu (zálohovou platbu) může klient před příjezdem uhradit podle pokynů, které zaslal e-mailem Prodávající Klientovi po rezervaci ubytování. Zálohu lze uhradit:
- kartou (Visa, Mastercard)
- bankovním převodem
- virtuální měnou Bitcoin
Úhrada zálohové platby (jakoukoliv platební metodou) musí být dokončena do dne nástupu (před zahájením pobytu).

V případě platby virtuální měnou Bitcoin je třeba úhradu provést do 24 hodin od odeslání e-mailové výzvy k úhradě. Pokud není do této lhůty platba potvrzena (vyžaduje se 6 potvrzení bitcoinovou sítí), může Motel rezervaci zrušit.

4.3 V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

4.4 Slevu ze základních cen ve výši 5% může Klient čerpat pouze při splnění všech následujících podmínek:
- Klient rezervoval pobyt v Motelu přímo přes Webové stránky Motelu,
- Klient nevyužil pro rezervaci žádnou jinou službu provozující rezervační systém (např. Booking.com),
- Klient uhradil cenu pobytu v plné výši před plánovaným dnem zahájení pobytu.

4.5 Prodávající není plátcem DPH.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

5.1 Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).

5.2 Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

5.3 Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí.

5.4 Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

6.1 Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

6.2 V případě, že nedošlo k zahájení pobytu do 10:00 dne následujícího po dohodnutém dni nástupu, pokusí se Prodávající kontaktovat telefonicky Klienta za účelem zjištění, zda má Klient o službu nadále zájem. Pokud není Klient k zastižení, bude rezervace zrušena. Klient je v tomto případě povinen uhradit Prodávajícímu cenu první noci pobytu. Pokud byla cena pobytu hrazena zálohou, může si Prodávající v tomto případě účtovat až 100% zálohy.

7. ZMĚNY SLUŽEB

7.1 Nabízené služby v Motelu se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.

7.2 Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování) Prodávající neposkytuje žádnou finanční náhradu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2017. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

8.2 Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.